Hvor kommer varmen fra?

Fra oliefyr til halmkedel, vi er ved at få ny halmkedel fra Linka.

Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. startede tilbage i 1959 med 59 forbruger, som et oliefyret værk på Markedsgade 4 A.

I 1989 flyttede værket til sin nuværende adresse på Frederikslundvej 1, og overgik til et 4 MWh halmfyret anlæg med en 4 MWh oliekedel som reserve/backup.

I 1989 var der 260 eksisterende/tilmeldte forbruger, i 1999 var der 360 forbruger, i 2009 var der 588 forbrugere og i 2020 er der 708 forbrugere.

Varmeproduktionen sker på halmvarmeværket på Frederikslundvej 1 og via pumpestationen på Markedsgade 4 A, og er baseret på varme fra halmkedlen. Varmeydelsen på kedlen er i dag oppe på 8 MWh i spidsbelastning. På årsbasis bliver der brændt ca. 10.500 bigballer eller ca. 5.500 tons halm af.

I 2005 blev der bygget en akkumuleringstank for at øge forsyningssikkerheden i spidsbelastning, og i årene 2009 til 2011 er kedelanlægget blevet renoveret og pumperne til bynettet er blevet ombygget, og lagerkapaciteten på halmlageret er udvidet svarende til 14 dages varmeproduktion om vinteren.

Der er i dag fjernvarmeforsyning i hele Ryomgård by med undtagelse af erhvervsområdet i den sydlige del af byen. Derudover forsynes Marie Magdalene med varme fra fjernvarmeværket.

I perioder, hvor halmkedlen ikke er i drift, kan akkumuleringstanken dække forsyningen med oliekedlen som backup. Det har dog ikke været aktuelt at bruge oliekedlen de sidste 10 år, hvor al produktion er sket fra halmkedlen produceret på CO2-neutral brændsel til de tilsluttede forbrugere.

 

Nyt kedelanlæg


Efter godt 29 år med den samme 4,5 MWh halmkedel som trofast har sikret varmforsyningen til
Ryomgård og Marie Magdalene, kom det rigtige tidspunkt for endelig udskiftning. I løbet af de godt 29
år har kedlen afbrændt 119.000 tons halm, og produceret omkring 430.000 MWh. Og siden kedlen blev
indsat i 1989, er antallet af forbrugere steget fra 250 til 690, og den samlede varmeproduktion var ca.
19.000 MWh om året.
Som det ses har det nuværende varmeproduktionsanlæg kørt i mange år og det er teknisk slidt, og
teknologisk og energimæssigt forældet, hvilket bevirker at stigende miljømæssige krav ikke ville kunne
overholdes.
Forud for endelig beslutning om indsættelse af ny kedel, har Ryomgård Fjernvarmværk medvirket sammen
med en række fjernvarmeforsyninger på Djursland i undersøgelser om at etablere en større og fælles
energiforsyning, hvor Syddjurs Kommune har været tovholder. Projektvurderingerne gik på, hvorvidt det
var muligt med en fælles energiforsyning fra Novopan (nu Scanspån) til seks fjernvarmeværker. Et fælles
projekt omfattede ligeledes samme udfordringer om at bygge et større halmfyret varmeværk til forsyning
af samme seks varmeværker.
Ingen af disse nævnte projekter viste sig at være samfundsøkonomiske, og derfor vendte vi tilbage med
udgangspunkt i at bygge vores eget værk, men det grundige forarbejde sammen med ligestillede
varmeværker skulle ikke ligge uprøvede hen.
Ved generalforsamlingerne årene 2014,2015,2016 og 2017 har der hvert år blevet nævnt at en udskiftning
er nært forestående, men så længe omkostningerne med at holde kedlen kørende og Ryomgård
Fjernvarmeværks forsyningssikkerhed kunne opretholdes ville kedlen holdes kørende.
Ved generalforsamlingen den 29. august 2017 blev det berettet at projektet NY 8,0 MWh halmkedel var
igangsat og om udbudsrunde – myndighedsbehandling og godkendelse af Projektforslag hos byrådet i
Syddjurs Kommune gik i orden, måtte det forventes at den nye halmkedel i ny kedelhal kunne sættes i drift
med udgangen af 2018.
På samme generalforsamling blev der afholdt afstemning og godkendelse af køb af areal på 5000 m2 nord
og øst for varmeværket, som følge af udvidelse af bygningsmassen og deraf følgende mangel på kørevej
omkring bygning for de ca. 1000 årlige læs halm årligt fra lokale halmleverandører.
Projektetforslag blev udarbejdet og sendt til Byråds behandling i Syddjurs Kommune den 25. september
2017. Efter sagsbehandlingen og høringsfase kunne Byrådet den 20. december 2017, meddele Godkendelse
af Projektforslaget.
Efter en grundig kravspecifikation til det nye 8,0 MWh kedelanlæg – ny kedelbygning og renovering af
eksisterende gamle kedelhal, med hjælp af byggerådgiver fra MOE, personale og bestyrelse, blev projektet
sendt i udbud.
Ryomgård Fjernvarmeværk og rådgiver fra MOE modtog i alt 3 interessante henvendelser på udsendte
udbud. De udbud blev evalueret under anvendelse af samme skabelon, og valget faldt på Lin-ka Energy A/S,
der den 8. februar 2018 kunne underskrives kontrakt på - Funktionsleverence i Totalentreprise.
Projektet blev herefter igangsat. Og snart var der støbt fundament til 750 m2
kedelhal hvor den nye 8,0
MWh halmfyrede kedel skulle stå.
I 2018 blev der afholdt et stort antal projektmøder og rådgivermøder for hele tiden at være på forkant med
projektets udvikling og for at kunne følge diverse step på den fremlagte tidsplan.
Det blev hurtigt i processen besluttet at tilkøbe et Stoker flisfyringsanlæg som var i option, da årets høst
havde været ustabil med højere priser på halm til følge. I situationer hvor halm er en mangelvarer i den
gode kvalitet, eller er for dyr at tilkøbe, har vi nu et alternativ CO2 neutral brændsel til at skabe den
fornødne forsyningssikkerhed.
Den nye halmkedel kunne sættes i drift i begyndelse af december 2018, under totalleverandørens
vejledning af driftspersonalet på fjernvarmeværket.
Efter en del indjusteringer og tilpasninger af anlægget i forhold til at skabe alarmfri drift og for at optimere
virkningsgraden og dermed at skabe bedst mulig økonomi nu og årene frem, viser værket nu stabile forhold
og vi har garantimålinger som viser en sikker overholdelse af gældende miljøkrav.
En del af den samlede Totalentreprise med Lin-ka Energy A/S var at fjerne den gamle udtjente halmkedel,
og reetablere denne kedelhal indbydende og brugbar til nye forhold for blandt andet lager.
Som backup til den idriftsatte 8,0 MWh halmkedel er nu opsat 8,0 MWh oliekedel, som automatisk træder
til hvis den primære halmkedel har længere driftsstop. Oliekedlen skulle helst aldrig igangsættes men for at
kunne skabe den fornødne forsyningssikkerhed er det nødvendigt med 100 % backup.
Det har ligget bestyrelsen meget på sinde, at omkostninger og drift på det nye anlæg får så lille en
indflydelse på fremtidige priser for forbrugerne som muligt, hvilket betyder at der i hele processen er
blevet lagt stor vægt på at minimere drifts- og vedligeholdelsesudgiver på det nye værk.
En stor tak skal lyde til personalet på værket, Lin-ka Energy A/S, byggerådgiver MOE og bestyrelse for
igennem en lang og målrettet byggeproces har været vedholdende, og som alle har bidraget konstruktivt til
at få et velkørende og drift sikkert anlæg med høj virkningsgrad op at stå, til gavn for alle forbrugerne i
forsyningsområdet.
I skrivende stund har vi en forventning til at det samlede projekt er tilendebragt med udgangen af
september 2019.